To spotkania doradcze dla rodziców w postaci indywidualnych rozmów, a także zajęć grupowych, których celem jest pomoc rodzicom i opiekunom w nabyciu takich umiejętności wychowawczych, jak:

  • umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
  • nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem,
  • modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy,
  • wyrażania przez rodziców i nauczycieli oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
  • uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
  • pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,
  • mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka.